แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395 ฿605 ฿

 

  • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบ
  • กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
  • สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
  • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  • PDF ส่ง 5 นาที ไม่ต้องรอนาน
  • หนังสือจัดส่งฟรีผ่าน Flash Express
  • ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4579434 ( ต้อม ) ***
ไลน์ไอดี @thesheet ( https://line.me/R/ti/p/%40uqf6945u )


สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อัพเดทเนื้อหาล่าสุดตามประกาศสอบ ประจำปี 2562 สรุปเนื้อหาสำคัญ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เนื้อหาครอบคลุมตามประกาศสอบ เก็งเนื้อหาข้อสอบแม่นๆ อัปเดตเนื้อหาเป็นปัจจุบัน เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-4579434 (ต้อม) หรือ 083-0631861 (หมวย) หรือ LINE ID : @thesheet (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

 

เนื้อหา *อ้างอิงประกาศสอบล่าสุด | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

– ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจ นโยบาย และบทบาทหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจรังวัด
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

สำนักผู้เชี่ยวชาญ

บทบาท
การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคมแก่หน่วยงานภายในองค์กร
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคม
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
การให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการติดตามผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

หน้าที่
การให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการศึกษาวิจัย งานวิชาการและการจัดการความรู้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การส่งเสริมประสานงานและการจัดทำแผนงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารงาน
การให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานเลขานุการกรม

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานการประสานราชการหน่วยงานในสังกัด และงานบริหารทั่วไปในกรม
2. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของกรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างวินัย พัฒนาระบบคุณธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของกรม
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและรพเบียบ การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
7. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น และที่ได้รับมอบหมายโดยมีโครงสร้างภายในสำนักเลขานุการกรม ประกอบด้วย
1) กลุ่มอำนวยการ
2) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
3) กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
5) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
6) กลุ่มเทคนิคและบริการ
7) กลุ่มกฎหมาย
8) กลุ่มประสานศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสวัสดิการ การพัฒนาสังคม และแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม
4. เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของกรม แสวงหาทรัพยากรและวิชาการต่างประเทศ รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาที่ได้รับมอบหมาย
5. ศึกษา พัฒนา ออกแบบและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร
6. ศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อแปลงสู่การปฏิบัติ และเสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนางาน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีโครงสร้างภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกอบด้วย
1) ฝ่ายบริหาร
2) กลุ่มยุทธศาสตร์
3) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
4) กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
5) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
7) ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF, เล่มหนังสือ, เล่มหนังสือ – เก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จาก 1 รีวิว

  1. tomekkaphan

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *