แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด กันยายน 2562

395 ฿605 ฿

 

  • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบ
  • กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
  • สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
  • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  • PDF ส่ง 5 นาที ไม่ต้องรอนาน
  • หนังสือจัดส่งฟรีผ่าน Flash Express
  • ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4579434 ( ต้อม ) ***
ไลน์ไอดี @thesheet ( https://line.me/R/ti/p/%40uqf6945u )


สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด กันยายน 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด กันยายน 2562 อัพเดตเนื้อหาล่าสุดตามประกาศสอบ ประจำปี 2562 สรุปเนื้อหาสำคัญ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เนื้อหาครอบคลุมตามประกาศสอบ เก็งเนื้อหาข้อสอบแม่นๆ อัปเดตเนื้อหาเป็นปัจจุบัน เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-4579434 (ต้อม) หรือ 083-0631861 (หมวย) หรือ LINE ID : @thesheet (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

 

เนื้อหา *อ้างอิงประกาศสอบล่าสุด

– ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
– พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
– วิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– การประเมินติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
– ระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
– หลักการบัญชีขั้นต้น
– แนวข้อสอบ หลักการบัญชีขั้นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

 

ปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ปรัชญา
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน

วิสัยทัศน์
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
วิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน

ยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน
แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)

คุณภาพมาตรฐานหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2548
เป็นการดำเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อรองรับการเทียบโอนหรือไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

การบริหารวิชาการ
หลักสูตรพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยชุมชนเป็นฐานในการศึกษาความต้องการ ศักยภาพ และทิศทางการพัฒนาของชุมชน
หลักสูตรเปิดง่าย ปิดง่าย และเน้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและชุมชน
เน้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลและชุมชนในพื้นที่มาใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
มีความร่วมมือที่ดีกับครูภูมิปัญญา อาจารย์พิเศษ สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน
มีความร่วมมือที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการในรูปของกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการเรียนการสอน
เน้นการระดมทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา ทั้งด้านสถานที่เรียน อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเอื้อให้ผู้เรียนทำงานไปเรียนไปด้วยได้

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

อำนาจหน้าที่

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ด้วยกระบวนการและรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างทั่วถึง
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา และความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อสภาสถาบัน
บริหารบุคลากร การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF, เล่มหนังสือ, เล่มหนังสือ – เก็บเงินปลายทาง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด กันยายน 2562”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *