Posted on

ประกาศสอบ กทม. 2563 วันที่ 25 ตุลาคม 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ โภชนากรปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักโภชนาการปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ มัณฑนากรปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ สถาปนิกปฏิบัติการ

Posted on

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ สสจ.ขอนแก่น

blank

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ