Posted on

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
  – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
  อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

Posted on

เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำปี 2563 จำนวน 96 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำปี 2563 จำนวน 96 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งและจำนวนที่รับ
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จำนวน 96 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 25 พ.ย.63
 • มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  TOEIC 495 คะแนน
  TOEFL IBT 60 คะแนน
  CU-TEP 60 คะแนน
  IELTS 4.5 คะแนน
  ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
  ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
 • กรณีที่ผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษา ก็สามารถสมัครสอบได้โดยให้ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษในการสอบรอบที่ 1

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://immigrationadmission.com/

Posted on

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 3. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 7. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 8. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 9. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ
 10. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
 11. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 12. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 13. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และ
 14. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 15. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 16. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com/

Posted on

สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/

Posted on

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เจ้าหน้าที่ปกครอ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  = เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน
1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
2) กรมการปกครอง วังไชยา (ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
3) กรมการปกครอง (ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)
4) กรมการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)
5) กรมการปกครอง (ถนนลำลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี)

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ภายในวันที่ 22ต.ค.-6พ.ย.63

Posted on

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 62 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 62 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 62 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/

Posted on

เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตรา

เปิดสอบสัสดี ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2564

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จํานวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 • สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ( ผู้เกิดปี พ.ศ. 2534 ถึง 2546 )
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
  (1.) สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
  (2.) เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 • ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ตลอด 24 ชั่วโมง

Posted on

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 225 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 225 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ..ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ..ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Posted on

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 5. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 6. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
 7. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 8. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 9. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
 10. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 11. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 12. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
 13. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 14. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 15. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Posted on

ประกาศสอบ กทม. 2563 วันที่ 25 ตุลาคม 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ โภชนากรปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักโภชนาการปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ มัณฑนากรปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ สถาปนิกปฏิบัติการ