Posted on

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ สสจ.ขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ