Posted on

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรมมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์
 4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรม เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
 6. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยี เวชทัศน์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์การพัฒนา
 7. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 8. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 11. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด