Posted on

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 958 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 958 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 958 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 958 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
 18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
 21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
 22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
 24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
 25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
 26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
 3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
 12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
 15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
 20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
 21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
 23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม