Posted on Leave a comment

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน 23,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
(2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด

8. ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ก่ยภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

9. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

12. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตกรรม

13. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ
(2) วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

14. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

15. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง

16. ตำแหน่ง นายท้ายเรือ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ
(2) วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

17. ตำแหน่ง กะลาสี
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3

18. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

19. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

20. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

21. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 1 ปี

22. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3

23. ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นบ้าน
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี

24. ตำแหน่ง สหโภชน์
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *