Posted on

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการ 50 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา-ป.โททุกสาขา)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการ 50 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา-ป.โททุกสาขา)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการ 50 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา-ป.โททุกสาขา)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการ 50 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา-ป.โททุกสาขา)
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการ 50 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา-ป.โททุกสาขา)

กระทรวงการต่างประเทศ
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :    นักการทูตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :    ป.ตรี 15,000 -16,500 ป.โท 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แบ่งเป็น 2 วิชา คือ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน
1.2 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

2. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน แบ่งเป็น
2.1 วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ 120 คะแนน
2.2 วิชาความรู้สำกรับนักการทูต 80 คะแนน

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 3 กันยายน 2562 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.)

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน  530  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
–  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  500  บาท
–  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น