Posted on Leave a comment

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 108 อัตรา (บรรจุทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 108 อัตรา (บรรจุทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 108 อัตรา (บรรจุทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 108 อัตรา (บรรจุทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)
กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 108 อัตรา (บรรจุทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ 1)
ค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 18,000.- บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

2) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ 2)
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280.- บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

3) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 86 อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ 3)
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280.- บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

4) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (รับสมัครคนพิการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ)
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280.- บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนทศ ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ.

(2) ดำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
เป็นผู้ได้รับคุณฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิขาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

(3) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจบริการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

(4) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (รับสมัครคนพิการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทั้ง 3 ตำแหน่ง ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไชต์ของกรมสรรพากร  ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครออนไลน์ | ประกาศรับสมัคร


แนะนำแนวข้อสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *