ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี พรบ. ระเบียนงานราชการ ฉบับเต็มได้ฟรี

ชื่อ พรบ./ระเบียน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 1 file(s)  64 downloads
พระราชกฤษฎีกา เมษายน 28, 2019 Download
พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561
 1 file(s)  20 downloads
พระราชบัญญัติ เมษายน 28, 2019 Download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 1 file(s)  1 download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กุมภาพันธ์ 11, 2019 Download
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559
 1 file(s)  7 downloads
พระราชบัญญัติ เมษายน 28, 2019 Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
 1 file(s)  17 downloads
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมษายน 28, 2019 Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 1 file(s)  24 downloads
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมษายน 28, 2019 Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 1 file(s)  27 downloads
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมษายน 28, 2019 Download
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 1 file(s)  50 downloads
เมษายน 28, 2019 Download