ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีทสโตร์ ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ www.sheet395.online กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่าง เว็บไซต์นี้จัดทำโดย นายเอกพันธ์ คำพิลา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

รันทูโก สปอร์ต ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสามารถใช้บริการชีทสโตร์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของเรา รับข่าวสารและส่วนลดแคมเปญต่างๆ มากมายได้ และจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง ณ ปัจจุบันมากที่สุด หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ คุณตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ ให้ถูกต้อง ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ เข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีเจตนาในการใช้เว็ปไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อชีทสโตร์ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางเราไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ

เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล

เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านเว็บไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์

เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา

เมื่อคุณใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์ เช่น การชำระเงิน เป็นต้น

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของชีทสโตร์

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชีทสโตร์ อาจจะเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ เพศ ที่อยู่อีเมล วันเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์

เราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา จดจำความต้องการของคุณเพื่อจัดหาบริการแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของเรา เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ

เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับจากคุณ

เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทร ข้อความ และ/หรือ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา

เพื่อ ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือสินค้าของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้า

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของเรา

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้น อาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ เช่น การส่งข่าวสารสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นต่างๆ

เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น ทางชีทสโตร์ ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น และไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

เราให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้าผ่านอีเมล SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล สำหรับการบริการสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก เราอาจร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรือช่วงอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้น ผู้รับจ้างที่ช่วยเราในการบริหารจัดการและดำเนินการสำรวจ